61. Baborów, kościół św. Józefa

Obecny kościół zbudowany w latach 1700-1702, o czym informują dwa napisy: jeden na belce nadprożowej wejścia głównego do nawy

                 Jesus         Maria       Joseph
                     17                            00

i drugi, łaciński, umieszczony w rnedalionie nad wewnętrznymi drzwiami zakrystii, wymieniający datę 1702 jako datę ukończenia kościoła poświęconego św.Józefowi i św.Barbarze; budowie kościoła patronował proboszcz “Simon Petrus Motloch”, który zmarł 3 lata później (1705) i który pochowany jest (wraz z matką) w krypcie, którą dla duchownych z tej parafii kazał wybudować w r. 1698. W roku 1876 zniesiono wieżyczkę sygnaturki, która pierwotnie znajdowała się w skrzyżowaniu nawy z transeptern; później baniastą wieżyczkę umieszczono nad wejściem głównym, w jej obecnym miejscu. W r. 1890 w ramach odnowienia kościoła zmieniono pokrycie dachu z gontowepo na łupkowe. W 1896 roku zawieszono obraz św.Józefa (malarz Klink ) nad wejściem do kościoła od strony zewnętrznej. Odnowienie kościoła – 1920. Kościół zrębowy, na rzucie krzyża greckiego z ramionami (poza wejáciem) zamkniętymi 3-bocznie; bezwieżowy; wewnątrz kościoła sklepienia kolebkowe; bogata polichromia barokowa (pocz.XVIII w.). Wyposażenie kościoła z czasów budowy: ołtarz główny z bogatą dekoracją snycerską oraz z posągami Dawida, Jessego, Mojżesza, Jozuego, Dyzmy i Judy Tadeusza; w ołtarzu także obraz św.Rodziny oraz (na górze) owalny obraz św.Barbary.  Tabernakulum rokokowe; ołtarze boczne: 1)w zach. ramieniu transeptu, z obrazem Anioła Stróża, 2) we wschodnim ramieniu transeptu. z rzeźbami św.Józefa i Joachima, dwa inne ołtarze z obrazami, odpowiednio: św.Wawrzyńca i św.Walentego; ambona o bogatej snycerce, z takimże baldachimem; organy (ok.1800); polichromowana szafa zakrystyjna (XVTTI w.); obrazy (pocz.XVIII w.): Sceny z życia św.Antoniego z Padwy, Dobre Uczynki, Wręczenie szkaplerza Angeli, księżniczce czeskiej i Alfonsowi. Kastylijskiemu, Anioły wyprowadzajce Lota z płonącej Sodomy (wszystkie mające to samo autorstwo , co polichromia), Chrystus w Ogrójcu, Stacje Drogi Krzyżowej, Matka.Boska z Dzieciątkiem, św .Antoni; epitafium z łacińskim napisem mówiącym, że leży tam ks.Simon Petrus Motloch (lat 71) i jego matka (lat 83).

Leave a Reply