77. Kolanowice, kościół św. Barbary (do 1811 roku w Opolu)

W Opolu, w sąsiedztwie dawnej Bramy Bytomskiej zalożony został niegdyś przez księcia opolskiego Mikołaja klasztor bernardvnów. W r.1516 klasztor ten zniesiony został przez papieża Leona X, przy czym pozostawiono jednak kaplicę św. Barbary.  W XVII w. kaplica ta popada w ruinę; w jej rniejsce w 1673 r staraniem brata Adama Areba wzniesiono obecny kościół św. Barbary. W roku 1811 został on sprzedany wsi Kolanowice; w 1812 poświęcono go w nowyrn rniejscu. Zrębowy, bezwieżowy; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; kruchta nowsza murowana; wewnątrz k. sklepienie kolebkowe w prezbitertum, w nawie strop belkowanv; ołtarz główny barokowy (ok. 1630); ołtarz boczny lewy barokowy (ok. 1700); ołtarz prawy, barok, (II poł. XVII wieku); ambona barokowa (koniec XVII w.); konfesjonał (XVIII w.); 2 ławy kolatorskie (XVIII wiek); prospekt organowy (I połowa XVIII w.). Obrazy: “Tipus Ecclesiae”, barok.(koniec XVII w.), św,Barbara
(II połowa XVII w.), Męczeństwo św.  Hadriana (1755), Matka Boska Bolesna (mal.  F. Wojciechowski 1895), portret Adama Areba (zm. 1691),  Stacje Drogi Krzyżowej (XVIII w.); rzeźby: 2 krucyfiksy barok,( II połowa XVII w.), Chrystus Zmartwvchwstały barokowa (XVIII w.); rzeźba św. Marii Magdaleny na belce tęczowej (XVII/XVIII wiek), na parapecie chóru 12 malowanych scen z legendy św. Barbary (ludowo-barokowe, XVII/XVIII w.); polichrornia wnętrza (2 ćw. XVIII w.) odnowiona w XX wieku. Kościół otoczony sobotami (za wyjątkiem strony zachodniej).

Leave a Reply