1. Bielowicko, kościół św. Wawrzyńca

Zbudowany 1701 na rniejscu poprzedniego kościoła drewnianego, wymienianego w protokołach wizytacyjnych w latach 1679 i 1687/8, zrębowy z wieżą szkieletową; prezbiteriurn zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna w rzucie; w prezbiteriurn sklepienie kolebkowe, w nawie i w zakrystii stropy płaskie; kościół otoczony sobotami zamkniętymi oszalowaniem z desek.  W zachodniej części soboty wyższe.  Ołtarz główny o cechach klasycystycznych (XIXw.) z obrazem św..Wawrzyńca (ok, połowy XIX w.) i współczesnym tabernakulum, fragmenty ołtarza barokowego (XVIIIwj; ambona barokowa (prawdop. z 1701 roku); część tryptyku renesansowego
(3 ćwerć XVI w); 2 obrazy z połowy XVIII w. (Jan Nepomucen i Jan Kanty)

Leave a Reply